Algemeen
Wereldwinkel Voorschoten, hierna te noemen Wereldwinkel, verleent u hierbij toegang tot www.wereldwinkelvoorschoten.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Wereldwinkel en derden zijn aangeleverd. Wereldwinkel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.wereldwinkelvoorschoten.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wereldwinkel.

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.wereldwinkelvoorschoten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wereldwinkel.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.wereldwinkelvoorschoten.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Alle prijzen op deze website staan onder voorbehoud. Aan deze prijsinformatie zijn geen rechten te ontlenen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wereldwinkel. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wereldwinkel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.